MOTYWACJA TRENING DZIAŁANIE

Łączymy te elementy. To gwarancja wzrostu sukcesu Firmy, zespołu i każdej osoby w Twojej organizacji.


    

MY I NASZA OFERTA

NASZ PORTRET

Motywujemy, Trenujemy, Działamy dla sukcesu Klientów od dwudziestu lat. Pozyskujemy finansowanie. Daj nam znać o swoich oczekiwaniach

więcej

Nasi Klienci to przedsiębiorstwa, organizacje i administracja. Wielu z nich korzysta z naszych usług od lat.

Specjalizujemy się w doskonaleniu organizacji, podnoszeniu sprawności i skuteczności pracy, wzmacnianiu motywacji i rozwoju kwalifikacji pracowników w zarządzaniu, sprzedaży, obsłudze Klienta.

Usługi rozwojowe i ich kombinacje dobieramy tak, aby zrealizować cel naszego Klienta. Od badań i analizy problemu, poprzez konsultacje i doradztwo, szkolenia i warsztaty, coaching i mentoring, wdrożenia, serwis i help - desk.

Nasz Zespół to aktywni menedżerowie, specjaliści-praktycy, z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i życiowym. Są świe­tnymi realizatorami programów rozwojowych, dydaktykami i projektantami rozwiązań.

Pozyskujemy finansowanie dla Klientówz&nb spprogramów operacyjnych EFS i EFRR, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ZUS i innych źródeł. Znajdź nas w Bazie Usług Rozwojowych – uzyskasz 50% dofinansowania do naszych usług.

Jakość usług i ich efektów potwierdza nasz certyfikat ISO 9001-2008. Kierujemy się też wskazaniami Standardu Usług Szkoleniowych (SUS2.0) Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Działamy jako konsorcjum MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa sp. z o.o. oraz MTD Marek Dziduszko.

DLACZEGO MY?

Jesteśmy skuteczni. Skorzystaj z efektów.

więcej

MTD może umówić Państwa na rozmowę referencyjną. Prosimy o sygnał: mtd@mtd.biz.pl

Przypadek 2.
Grupa Firm produkcyjno-handlowych w okolicach Warszawy, przemysł metalowy, 2015 lipiec – nadal. Zarząd zdecydował o podjęciu działań rozwijających kwalifikacje zespołu sprzedaży. Na podstawie Badania Klimatu Organizacji oraz Badania Potrzeb Szkoleniowych konsultanci MTD oraz Zarząd Firmy doszli do wniosku, że istnieją bariery ograniczające wykorzystanie potencjału Firmy, przede wszystkim związane z niskim poziomem wzajemnego zaufania wśród pracowników oraz związane z organizacją pracy.

Program szkoleń i warsztatów kierowanych do wszystkich pracowników dotyczył przede wszystkim wspólnego wypracowania standardów obsługi Klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Także – stoso­wania tych standardów w praktyce.

Kadrę na średnim poziomie zarządzania objęto procesem coachingowym (wzmocnionym warsztatami), który spowodował zmiany w jakości zarządzania zespołami sprzedażowymi: wzrost komunikatywności menedżerów, zwiększenie klarowności stawianych zadań, powierzanie większych uprawnień i odpo­wiedzialności podwładnym, delegowanie zadań, zwiększenie sprawności prowadzenia spotkań. Wzrosła automotywacja menedżerów i pracowników.

Uzupełniająco, przeprowadzone zostały także warsztaty podnoszące umiejętności korzystania z apli­kacji Office oraz ćwiczenia przeciwpożarowe, podnoszące bezpieczeństwo pracy i jakość pracy zespołowej.

Projekt jest nadal rozwijany.
Firma korzysta z coachingu, doradztwa i warsztatów dostarczanych przez MTD. Celem jest utrwalenie wśród kadry kierowniczej i pracowników wysokiej automotywacji, zmiany nastawienia w sytuacji kryzysowej z „Kto jest winien” na „Jak rozwiązać problem” oraz wiedzy i umie­jętności korzystanie z pote­ncjału własnego i zespołu.

Przypadek 1.
Firma produkcyjno-handlowa w okolicach Warszawy, chemia budowlana, 2015 listopad - 2016 kwiecień.

Problem: zbyt długi czas pracy Zarządu, nawał spraw do rozstrzygnięcia, konieczne nagłe interwencje, brak możliwości koncentracji na zagadnieniach strategicznych.

Badanie pozwoliło na szczegółowe zidentyfikowanie zagadnień nadających się do oddelegowania i zidenty­fikowania osób, które mogą je przejąć i zagwarantować ich realizację.

Opracowano metodę na trwałe i kompletne przekazanie zadań pracownikom niższych szczebli, a także metodę przeciwdziałania powrotowi tych zadań na szczebel Zarządu.

Proces doradczy i coachingowy sprawił, że Zarząd nabrał przekonania o możliwości oddelegowania zadań na niższe szczeble oraz trwale utrzymał tę determinację. Także - w odpo­wiedni, sposób to zrealizował i realizuje nadal.

Realizacja Projektu pozwoliła Zarządowi zmienić strukturę zadań. Spadła liczba zadań bieżących i na­głych, wzrósł czas na zaga­dnienia strategiczne. Czas pracy Zarządu zbliżył się do 8 godzin dziennie. Jakość wykonania delegowanych zdań jest akceptowana. Zaangażowanie MTD w projekt trwało ok. 6 miesięcy.

MTD LIFESTYLE™

Łącz pracę i pasje. Celebruj każdy moment, ciesz się życiem i nieustannie je wzbogacaj

więcej

Życie bez jakości jest niczym. Dbaj o nią w pracy i nie zapominaj o sobie. Zadania jakie masz mogą Cię wzbogacać, a czas poza pracą niech ten efekt wzmacnia. Nie zapominaj o swoich pasjach i ma­rze­niach. Realizuje je cały czas, przez 25 godzin na dobę. Ciesz się życiem, poczuj satysfakcję…..

 • Czy chcesz polubić stres i zapomnieć o znużeniu zawodowym?
 • Czy chcesz zwolnić, nauczyć się nic nie robienia?
 • Czy chcesz zagrać w orkiestrze i zobaczyć, jak wspaniale działać w zespole?
 • Czy chcesz poczuć wir tańca, nie tylko przed Sylwestrem?
 • Czy chcesz wędrować off road po Gruzji, Chinach, Puszczy Białowieskiej czy Peru i poczuć nowe doświadczenia?
 • Czy chcesz nauczyć się grać na saksofonie?
 • Czy chcesz…………cokolwiek?

Chodź z nami, już teraz….. mtd@mtd.biz.pl

Galeria inspiracji na Instagramie – sprawdź, czy Cię tam nie ma…

MTD PROJEKT HOLISTYCZNY ™

Rozwijaj skuteczność swojej organizacji. Działaj równocześnie na trzech polach: kwalifikacje i mo­tywacje pracowników, standardy pracy, wyposażenie.

więcej

Najskuteczniej pomagamy gdy usługą rozwojową obejmujemy równocześnie trzy obszary: kwalifikacje i moty­wacje pracowników, procedury i zasady rządzące realizacją zadań oraz narzędzia pracy.

Doprowadzamy do zmiany postaw pracowniczych od „wypalenia” do „chce się chcieć”, od „kto winien” do „jak rozwiązać problem” , od postaw roszczeniowych do współtworzenia sukcesu Firmy…

Aktywizujemy sprzedaż. Budujemy strategie biznesowe i plany marketingowe.

Pokazujemy jak motywować pozafinansowo. Podnosimy skuteczność działań rekrutacyjnych. Łączymy zasady rekrutacji z późniejszą oceną. Ocenę zaś łączymy z wynagradzaniem i rozwo­jem kwalifikacji pracownika.

Przygotowujemy i pilotujemy sukcesję Firmy według naszej oryginalnej koncepcji. Zapewnia maksimum bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom i jest skuteczna.

Wdrażamy techniki Kaizen, zarządzania projektami i za­rzą­dzania zespołami.

Najważniejsze: nigdy nie robimy tego sami, ofiarując Klientom kamień filozoficzny, lecz zawsze – współ­pracujemy, wspomagamy, wspieramy. Doprowadzamy do wspólnego sukcesu.
Sygnałem do kontaktu z mtd@mtd.biz.pl jest odczucie Szefa Firmy „..chciałbym, aby…” lub „…nie podoba mi się, że….” Działaj!

MTD ROZWÓJ™

Warsztaty, coaching, szkolenia, mentoring…. Korzystaj ze wszystkiego co prowadzi do rozwoju pracownika i podwyższania jego kwalifikacji, wzmacniając pozycję konkurencyjną firmy.

więcej

Wszystkie usługi oparte są na praktycznych, biznesowych doświadczeniach.
MTD KWALIFIKACJA™ - certyfikat potwierdza kwalifikację; jest możliwy do uzyskania po zrealizowaniu specjalnej procedury weryfikacyjnej.
Rozwijamy kwalifikacje na warsztatach, szkoleniach, poprzez konsultacje, coaching, doradztwo, mentoring, skupiając się na kompetencjach społecznych, umiejętnościach osobistych, zarządczych, sprzedażowych i obsłudze Klienta. Wybór z naszej oferty – poniżej….


Kwalifikacje społeczne i umiejętności osobiste w obszarach:
 • Autoprezentacja
 • Praca w zespole
 • Prezentacje
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Savoir–vivre w biznesie
 • Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna, praca z głosem
 • Wizerunek osobisty (wizaż i dress code)
 • Wywieranie wpływu
 • Wystąpienia publiczne
 • Techniki słuchania
 • Techniki zadawania pytań
 • Zachowania asertywne
 • Zarządzanie czasem

Umiejętności zawodowe menedżerów
 • Bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciw­pożarowa, pierwsza pomoc.
 • Budowanie drzewa celów
 • Budowanie systemów motywacyjnych
 • Budowanie zespołu
 • Delegowanie zadań
 • Ewakuacja pracowników i zakładu w sytuacji zagrożenia
 • Finanse
 • Kierowanie zespołem
 • Kaizen i 5S
 • Matryca Logiczna Projektu
 • Menedżer coachem
 • Motywowanie pracowników
 • Motywowanie i wynagradzanie handlowców
 • Ocena pracowników
 • Planowanie i delegowanie zadań
 • Praktyczne aspekty zawierania i zabezpieczania umów
 • Projektowanie i realizacja szkoleń pracowniczych
 • Przywództwo
 • Rozmowa okresowa z pracownikiem
 • Rozmowa rekrutacyjna
 • Skuteczna rekrutacja pracowników
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Sukcesja w przedsiębiorstwie rodzinnym w praktyce
 • Techniki budowania systemu wynagrodzeń
 • Techniki pobudzania kreatywności pracowników
 • Techniki podejmowania decyzji
 • Techniki projektowe w zarządzaniu operacyjnym
 • Techniki optymalnej organizacji czasu i zadań
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zmianą

Umiejętności zawodowe w sprzedaży i Klienta
 • Chwyty negocjacyjne
 • Finalizacja sprzedaży
 • Negocjowanie ceny
 • Negocjacje handlowe (w tym: międzykulturowe)
 • Obiekcje Klienta
 • Prezentacja handlowa
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Przejmowanie klientów konkurencji
 • Sprzedaż przez telefon
 • Sprzedaż strategiczna B2B
 • Sprzedaż innowacji
 • Techniki negocjacyjne
 • Techniki sprzedaży (dostosowanie do branż i rodzaju procesów sprzedaży)
 • Techniki znajdowania klucza do potrzeb Klienta
 • Trudny Klient
 • Tworzenie standardów obsługi Klienta
  wewnętrznego i zewnętrznego
 • Windykacja należności
 • Zarządzanie ścieżką sprzedaży
 • Zarządzanie portfelem Klientów

MTD MeToDa™

Narzędzia dla podwyższania sprawności zarządzania i sprzedaży. Naucz się je stosować i korzystaj z nich tu i teraz.

więcej

MTD MeToDa™ to oryginalne, opracowane i rozwijane w MTD (lub adaptowane) narzędzia dla podwyższania sprawności działań. Mają zastosowanie w zarządzaniu i sprzedaży. Z tego know - how można natychmiast skorzystać w praktyce Firmy, Urzędu i organizacji, wdrażając je samodzielnie lub z pomocą MTD.

Każde narzędzie to pakiet, który obejmuje:
 • warsztat, na którym ćwiczymy zastosowanie narzędzia w praktyce
 • dokładna, krok po kroku instrukcja, aby można było samodzielnie utrwalać nabytą kwalifikację
 • prosta w stosowaniu aplikacja, najczęściej arkusze Excel, aby praca była sprawniejsza, a wyniki można było przechowywać i porównywać
 • MTD KWALIFIKACJA ™ - certyfikat, potwierdzający nabytą kwalifikację (opcja i tylko po przejściu procedury weryfikacyjnej)
 • pomoc MTD we wdrożeniu narzędzia do praktyki Firmy, jeżeli będzie taka potrzeba
 • serwis oraz kolejne wersje narzędzia (up-grade)

Wybór narzędzi MTD MeToDa™ – poniżej…
 • Analiza: czy warto angażować się w Projekt?
 • Budowa siły argumentacji w negocjacjach
 • Budowa ścieżki sprzedaży B2B
 • Budowa przejrzystego planu działania: co? kto? kiedy? jak? gdzie?
 • Jak dobrze zainicjować Projekt?
 • Najbardziej – TERAZ - skuteczne działanie w sprzedaży B2B
 • Obszar produktowo-rynkowy
 • Opis Stanowiska Pracy
 • Plan rozwoju kwalifikacji i organizacji dla wzrostu konkurencyjności
 • Pola Motywacji (gdzie i jak motywować pozafinansowo?)
 • Pomiar i wzmacnianie siły negocjacyjnej
 • Prawdopodobieństwo sukcesu sprzedaży B2B
 • Profesjonalna analiza SWOT
 • Spójny plan marketingowy
 • System oceny jakości pracy
 • System oceny poziomu wykonania zadań
 • Szybka ocena osobowości Klienta dla sukcesu w sprzedaży
 • Trafna Rekrutacja
 • Wycena opłacalności inwestowania w rozwój kwalifikacji i organizacji
 • ….i inne

ZESPÓŁ

MARZENA PARENT

Absolwentka socjologii i studiów podyplomowych life coaching, trener, certyfikowany coach EMCC. Ponad 10 lat doświadczenia trenerskiego i coach­ingowego. Specjalizuje się w pro­je­ktowaniu i pro­wa­dzeniu treningów i coachingów, szczególnie w zakresie: motywacji w zespole i automotywacji, rekrutacji i efektywnego wdrażania nowych pracowników, szkolenia pracowników, rozwoju kompetencji własnych i zespołowych, obsługi Klienta i technik sprzedaży. Pasjonuje się filozofią, człowiekiem i jego postawami.
m.parent@mtd.biz.pl

ANNA KRAWCZYK

Absolwentka WSPS, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami, licencja, zawodowa pośrednika pracy. Od 2004r. koordynuje projekty szkoleniowe i doradcze z zakresu rekrutacji, identyfikacji potrzeb szkoleniowych, organizacji Assessment i Development Centre, tworzenia i rea­lizacji planów szko­leniowych i polityki personalnej. Prowadzi coaching menedżerski, szkolenia z komunikacji, autoprezentacji, antystresowe, automotywacji, sprzedażowe i in. Prywatnie wielbicielka polskiego morza i fotografii.
a.krawczyk@mtd.biz.pl

MONIKA MICHALSKA

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, event manager z wieloletnim doświadczeniem. Realizowała i koordynowała wiele projektów i wydarzeń. Specjalistka w zarządzaniu operacyjnym, mistrzyni organizacji, cechuje ją podzielność uwagi i szybkość w działaniu. Była producentem wydarzeń m.in. dla: Michelin, Euro Master, Puls Biznesu, Toyota Motor Poland, Schenker, Provident, Leroy Merlin i wielu innych. Prywatnie pasjonatka podróży, rozwoju osobistego i duchowego. W wolnym czasie zajmuje się home stagingiem i metamorfozą wnętrz.
m.michalska@mtd.biz.pl

MAREK DZIDUSZKO

Specjalista organizacji przedsiębiorstw (SGPiS / SGH). Doradca i certyfikowany trener. Ponad 20 lat praktyki. Prowadzi coaching menedżerski, konsultacje i treningi z zakresu przywództwa, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, podnoszenia efektywności organizacji i osobistej, sprzedaży B2B, negocjacji i in. Doświadczenie w logistyce i gospodarce magazynowej, mediach (od dziennikarza po redaktora naczelnego), sprzedaży i wdrażaniu systemów ERP, sektorze finansowym, zarządzaniu projektami, organizacji dystrybucji oraz w Radach Nadzorczych. Prezes MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Pasjonat nart i żeglarstwa, podróży w każdym kierunku, numizmatyki i historii.
m.dziduszko@mtd.biz.pl

MTD rozwija kompetencje
logo_UE_rgb

MTD intensywnie rozwija program rozwoju wysokospecjalistycznych usług, dla Klientów. Jednym z działań programu jest projekt, współfinansowany ze środków UE. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności MTD poprzez zaprojektowanie i komercjalizację nowych rozwiązań. Są one przeznaczone przede wszystkim dla MSP. Pozwalają podnieść sprawność zarządzania, optymalizować wykorzystanie zasobów, zmieniać kulturę organizacyjną firmy, wzmacniać poczucie odpowiedzialności za firmę wśród pracowników i kadry kierowniczej, podnieść kompetencje pracowników, wzmacniać motywacje, dynamizować sprzedaż. Większość usług jest wspierana łatwo dostępnymi i tanimi technologiami informatycznymi (ICT). Wartość projektu to 93,6 tys zł, wkład funduszy europejskich: 74,88 tys złotych.

ZAUFALI NAM

Nie czekaj. Skontaktuj się z nami!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub rozpocząć współpracę napisz koniecznie.

 
MTD Centrum Rozwoju i Doradztwa sp. z o.o. NIP: 534-227-77-53 REGON:010146227 KRS: 0000220982, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 50.000,00 (opłacony w całości)
MTD Marek Dziduszko NIP: 534-126-03-77 REGON:014872172  Rej. dz.gosp: 3544, gmina Michałowice
Siedziba: ul. Mieczysława 9 05-806 Komorów Biuro: Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, Tel. +48 22 863 78 97; e-mail:mtd@mtd.biz.pl
Pliki do pobrania: