MTD rozwija kompetencje

MTD intensywnie rozwija program rozwoju wysokospecjalistycznych usług, dla Klientów. Jednym z działań programu jest projekt, współfinansowany ze środków UE. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności MTD poprzez zaprojektowanie i komercjalizację nowych rozwiązań. Są one przeznaczone przede wszystkim dla MSP. Pozwalają podnieść sprawność zarządzania, optymalizować wykorzystanie zasobów, zmieniać kulturę organizacyjną firmy, wzmacniać poczucie odpowiedzialności za firmę wśród pracowników i kadry kierowniczej, podnieść kompetencje pracowników, wzmacniać motywacje, dynamizować sprzedaż. Większość usług jest wspierana łatwo dostępnymi i tanimi technologiami informatycznymi (ICT). Wartość projektu to 93,6 tys zł, wkład funduszy europejskich: 74,88 tys złotych

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

 

                                

 

                                                                                               Warszawa, dnia 23.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2019 – RPMA.0902.00-14-b112/18 na opracowanie systemu testów umiejętności miękkich oraz społecznych.

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu ,,wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce nr 1/7/2019 – RPMA.0902.00-14-b112/18 – współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

MTD Marek Dziduszko, ul. Mieczysława 9, 05-806 Komorów

Osoba do kontaktów: Marek Dziduszko, email: m.dziduszko@mtd.biz.pl

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

W związku z realizacją projektu ,, Opracowanie systemu testów umiejętności miękkich oraz społecznych nr RPMA.0902.00-14-b112/18 – współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie systemu testów umiejętności miękkich oraz społecznych dla osób zarządzających oraz kierowników MSP.

III. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie znajduje się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich  www. bazakonkurencyjnosci. funduszeeurpoejskie.gov.pl oraz zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy systemu testów umiejętności miękkich oraz społecznych dla osób zarządzających oraz kierowników zespołów w MSP.

 

 

 

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój

73110000-6 – Usługi badawcze

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu testów umiejętności miękkich oraz społecznych dla osób zarządzających oraz kierowników zespołów MSP; opracowanie metod które pozwoliłyby na szybką i obiektywną ocenę preferencji oraz umiejętności pracowników.

W celu opracowania narzędzia (systemu testów), planowane jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych obejmujących:

 1. opracowanie zestawu umiejętności miękkich i społecznych;
 2. opracowanie systemu testów testujących wybrane umiejętności;
 3. przetestowanie metodologii na grupie testowej;
 4. ewaluacja wyników testów obejmująca:
 • analizę zaburzenia wyników,
 • kalibrację testów,
 • zalecenia co do sposobu przedstawienia i wykonywania testów.
 1. stworzenie prototypowej implementacji testów za pomocą narzędzia informatycznego;
 2. przetestowanie powstałego prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Prace te  zostaną przeprowadzone przez jednostkę naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A lub B.

 

 1. MIEJSCE, HARMONOGRAM I WARUNKI REALIZACJI

Miejsce realizacji: obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Termin realizacji: do 31.12.2019 roku lub na 20 dni przed zakończeniem projektu –
w zależności od tego, który termin jest późniejszy

                  

VII. WARUNKI UCZESNICTWA

O realizację wyżej opisanej usługi mogą się ubiegać Wykonawcy – jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A
lub B.

Jednostka naukowa jest zobowiązana, aby w ofercie przedstawić informacje dotyczące realizacji w ostatnich 3 latach przynajmniej 2 projektów o podobnym charakterze. Zamawiający może zażądać udostępnienia do wglądu dokumentacji merytorycznej przywołanych projektów.

 

VIII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych, zostanie odrzucona. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego .
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania
  w formie w jakiej zostało opublikowane ogłoszenie (baza konkurencyjności).
 4. Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami we wszystkich częściach niniejszego zapytania:

 

Lp. Opis kryteriów i sposób oceny Waga
1. Cena brutto realizacji zamówienia 100%

 

 1. Sposób porównania złożonych ofert

Porównanie złożonych ofert nastąpi wg złożonego wzoru:

najniższa oferowana cena

Pc = ——————————  x 100 punktów

cena badanej oferty

 

Wykonawca może uzyskać w kryterium maksymalnie 100 punktów

 

 

 

 1. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego należy kontaktować się z Markiem Dziduszko, email: m.dziduszko@mtd.biz.pl

 

 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta.
 2. Do oferty należy załączyć oświadczenia stanowiące załączniki nr 2, 3 i nr 4.

 

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym
  dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu. W przypadku powołania się na inny dokument konieczne jest dołączenie tego dokumentu.
 2. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana.
 3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Zamawiającego MTD Marek Dziduszko, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa,
  w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku do godz. 10.00. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na opracowanie systemu testów umiejętności miękkich oraz społecznych” zapytanie ofertowe nr 1/7/2019 – RPMA.01.02.00-14-b112/18. Ofertę można także przesłać do dnia
  31 lipca 2019 roku do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: m.dziduszko@mtd.biz.pl
 5. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz
  z ofertą, pełnomocnictwa potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

 

 1. ODRZUCENIE OFERT

 

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 2. Niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania.
 3. Złożenia oferty niekompletnej, tj. nie zawierającej formularza oferty wraz załącznikami.
 4. Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 5. Złożenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę tzn. jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska
  w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
  w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XIII. WYKLUCZENIA

 

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą
  a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w  stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
  z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY

 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. W szczególności dopuszczalne będą zmiany:

– wynikające ze zmian jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego,

mających wpływ na realizację umowy,

– dotyczące terminów płatności

-dotyczące harmonogramów wsparcia

– dotyczące składu personelu, pod warunkiem że nowy personel będzie spełniał wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

 

1.Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Płatność będzie dokonywana po odebraniu przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac, w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości płatności zaliczkowych.
 3. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że terminy zapłaty wynagrodzenia, uzależnione są od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminach określonych
  w umowie, po otrzymaniu środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej,
  na podstawie prawidłowo wystawionego faktury. Wystąpienie sytuacji, o której mowa wyżej nie stanowi opóźnienia w rozumieniu art. 481 kodeksu cywilnego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości wykonywanych ustaleń niniejszej umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy za każda stwierdzoną nieprawidłowość.
 6. W wypadku niewykonywania zamówienia w terminach ustalonych z Wykonawcą lub określonych
  w umowie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników, a także osób, z którymi współpracuje przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak za swoje własne.
 8. W przypadku, gdy szkoda powstała u Zamawiającego będzie przewyższała wysokość kar umownych

określonych w umowie, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

XVI. FINANSOWANIE

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO
 4. Załącznik nr 4 – Formularz informacji o posiadanym doświadczeniu w realizacji usług o podobnym charakterze